EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Náš tým

Odborný tým EkoWATTu má dlouhodobé zkušenosti s poradenstvím a expertní činností v oboru energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Tým tvoří celkem kolem deseti odborných energetických konzultantů, z toho 7 je profesionálních energetických auditorů s bohatými zkušenostmi z různých oblastí energetického auditu, efektivního využívání paliv a energií, obnovitelných zdrojů, úsporných technologií, ekonomiky a životního prostředí, devět pracovníků jsou odborní poradci EKIS (MPO). Součástí týmu jsou i autorizovaní inženýři a odborníci z oblasti stavební fyziky, technického zařízení budov (TZB), úsporných technologií, teplárenství, dopravy, nakládání s odpady i dotačního poradenství, kteří se během posledních let aktivně podíleli na vzniku nových norem a legislativy a také odborníci na financování energetických projektů, včetně získávání finanční podpory od státu a z evropských fondů. Velký důraz je kladen na soustavné vzdělávání pracovníků a neustálé získávání nejnovějších informací a poznatků v oblasti nových technologií a legislativy. S ohledem na potřeby jednotlivých projektů EkoWATT do svého týmu přibírá další externí specialisty, kteří mají zkušenosti z různých oblastí hospodárného využívání paliv a energie, stavební fyziky, obnovitelných zdrojů, dopravy, ekonomie a ochrany životního prostředí či úsporných technologií.

Poradna EKIS

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA (*1968)

jednatel EkoWATT CZ s. r. o., ředitel o. s. EkoWATT
senior konzultant v oblasti energetiky, energetický specialista, LEED Green Associate, SB Tool CZ konzultant, odborný poradce EKIS (MPO) a odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při Fakultě elektrotechnické na ČVUT Praha. Certifikovaný projektant pasivních domů (Passivhaus Institut Darmstadt). Oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací.

Specializuje se na rozhodovací procesy a vícekriteriální hodnocení, strategii investic, ekonomiku a financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, podnikatelské záměry a studie proveditelnosti, matematicko-fyzikální modelování energetických systémů, energetické audity budov a podnikatelských záměrů. V oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřuje zejména na využití energie biomasy, sluneční a větrné energie. Byl zodpovědným řešitelem několika projektů výzkumu a vývoje se zaměřením na obnovitelné zdroje. Je autorem či spoluautorem řady publikací z oblasti obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Je jedním ze zakladatelů EkoWATTu, kde působí od roku 1990.

Poradna EKIS

Ing. Jan Truxa (*1963)

zástupce ředitele o. s. EkoWATT

senior konzultant, analytik a koordinátor projektů, energetický specialista a odborný poradce EKIS (MPO), oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací

Specializuje se na energetické audity budov a průmyslových provozů, územní energetické koncepce, financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, dále na výzkum energetických potenciálů a matematicko-fyzikální modelování energetických systémů. V oblasti obnovitelných zdrojů se zabývá zejména využitím tepelných čerpadel, sluneční a vodní energie. Je autorem nebo spoluautorem řady publikací z oblasti energetiky. Zajišťuje provoz Energetického poradenského a informačního střediska EkoWATT v Praze. V EkoWATTu působí od roku 1992.

Poradna EKIS

Mgr. František Macholda, MBA (*1967)

obchodní manažer EkoWATT CZ s. r. o.
senior konzultant, analytik a koordinátor projektů, energetický specialista, konzultant LEED Accredited Professional BD+C, BREEAM International Assessor, BREEAM in Use Auditor. Oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací, odborný poradce EKIS (MPO).

Odborně se specializuje na energetické úspory v budovách, certifikace budov LEED, BREEAM, energetické audity budov a matematicko-fyzikální modelování energetických bilancí. Zabývá se také ekonomikou a financováním energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. V oblasti obnovitelných zdrojů se věnuje zejména využití vodní a větrné energie a energie biomasy. V oblasti průmyslu se zaměřuje na zvyšování konkurenceschopnosti podniků s ohledem na strategické plánování investic, strukturální změny a změny řízení. Je autorem nebo spoluautorem odborných i populárně naučných publikací z oblasti energetiky. V EkoWATTu působí od roku 1998.

Poradna EKIS

Ing. Karel Srdečný (*1969)

vedoucí kanceláře v Českých Budějovicích
senior konzultant a koordinátor projektů, energetický specialista, certifikovaný projektant pasivních domů (Passivhaus Institut Darmstadt). Oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací.

Odborně se specializuje na problematiku nízkoenergetických domů a stavění z ekologických materiálů. V oblasti obnovitelných zdrojů se věnuje zejména jejich využití v obytných budovách. Intenzivně se věnuje poradenské a publikační činnosti. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných i populárně naučných publikací z oblasti energetiky a ekologického poradenství. Zajišťuje provoz Energetického poradenského a informačního střediska EkoWATT v Českých Budějovicích. V EkoWATTu působí od roku 1992 s přestávkou v letech 1994 až 2000.

Poradna EKIS

Ing. Gabriela Krajcarová (*1971)

senior konzultantka, energetický specialista, autorizovaná inženýrka v oboru Pozemní stavby, projektová manažerka, odborná poradkyně SB Tool CZ a odborná poradkyně EKIS (MPO). Oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací.

Specializuje se na energetické audity, energetické průkazy, úspory energií v budovách, studie denního osvětlení a doby oslunění, studie tepelně technického řešení detailů obalových konstrukcí. Vystudovala obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze se zaměřením na stavební fyziku. V EkoWATTu pracuje od roku 2006.

Poradna EKIS

Ing. Lenka Bradnová (Hudcová) (*1982)

odborná konzultantka, energetický specialista, odborná poradkyně EKIS (MPO), projektová manažerka, manažerka kvality. Oprávnění vypracovávat PENB.

Specializuje se na úspory energií v budovách, modelování a vytváření energetických bilancí budov, energeticko-ekonomické optimalizace budov z hlediska stavebních konstrukcí a jejich technických zařízení. Podílí se na výzkumných projektech a zpracovává posudky projektů pro účely finanční podpory a publikuje v odborných periodikách. V poslední době se také věnovala zpracování technických due dilligence pro projekty fotovoltaických elektráren, dále také nezavislým odoborným dozorem (monitoringem) při jejich realizaci. Od roku 2008 zastává funkci manažerka kvality, na starosti má správu a vedení dokumentace managamentu kvality dle ISO 9001, kontrolu dodržování schválených směrnic a postupů, provádění interních auditů. Vystudovala obor Pozemní stavby a konstrukce, se specializací Stavební fyzika, na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V EkoWATTu pracuje od roku 2005.

Poradna EKIS

Ing. Petr Vogel (*1982)

konzultant specialista, konzultant LEED Accredited Professional BD+C, ID+C; BREEAM International Assessor, BREEAM in Use Auditor, DGNB Consultant; odborný poradce SB Tool CZ, odborný poradce EKIS (MPO)

Zaměřuje se na úspory energie, pohodu vnitřního prostředí, ekologii, integrované návrhy a energetické koncepty budov. Je absolventem magisterského oboru Pozemní stavby a konstrukce Fakulty stavební ČVUT. Absolvoval roční studijní stáž na K-State University (USA) a půlroční studijní stáž na Technische Universität Graz (Rakousko) zaměřenou na návrhy, výstavbu a dynamické simulace energeticky efektivních budov. V rámci společnosti EkoWATT se podílí se na výzkumném projektu se zaměřením na sanace panelových domů na nízkoenergetický standard, na ekologicko-ekonomických analýzách developerských projektů budov a urbanistických celků, Energy Efficiency Retrofit studiích stávajících objektů, výrobních a obchodních provozů. Byl koordinátorem projektu “Šetrné budovy“ realizovaným s Britskou radou. Z myšlenek tohoto projektu vznikla úspěšná nezisková organizace Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council), kde je Petr Vogel v současnosti v pozici předsedy představenstva a tímto reprezentuje společnost EkoWATT v rámci rady. Je jedním ze zakládajících členů sekce Integrovaného návrhu a hodnocení budov Společnosti pro techniku prostředí. Zároveň přednáší a účastní se mezinárodních odborných konferencí.

Poradna EKIS

Ing. Lucie Červená (Šancová) (*1984)

odborná asistentka, konzultant LEED Accredited Professional BD+C, odborná poradkyně SB Tool CZ, odborná poradkyně EKIS (MPO)

Specializuje se na certifikace budov LEED, úspory energie, pohodu vnitřního prostředí, podílí se na výzkumných projektech. Vystudovala obor Budovy a prostředí se specializací technická zařízení budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V rámci magisterského studia na ČVUT absolvovala zahraniční stáž na Technical University of Denmark se specializací na návrhy a dynamické simulace energeticky efektivních budov. V rámci společnosti EkoWATT se podílí na výzkumném projektu se zaměřením na sanace panelových domů na nízkoenergetický standard. Autorka odborných článků a publikací v oblasti rekonstrukcí panelových domů. V EkoWATTu pracuje od roku 2009. 

Ing. Jitka Klinkerová (*1964)

financování projektů a fundraising, dotační management, projektová manažerka

Má na starosti získávání finančních prostředků pro o. s. EkoWATT, řízení a administraci neziskových a mezinárodních projektů. Zaměřuje se na problematiku financování projektů v oblasti životního prostředí a energetiky z národních dotačních programů a z Evropských fondů. Spoluautorka odborně-vzdělávacích článků a publikací v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie. Vystudovala ČVUT, obor geodézie a kartografie. V EkoWATTu působí od roku 2008.

Poradna EKIS

Mgr. Karel Murtinger (*1949)

odborný konzultant

Specializuje se na úspory energií v rodinných domech a na využití solární energie. Působí jako lektor a pedagog. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných a populárně naučných publikací z oblasti obnovitelných zdrojů. Poradenskou činnost poskytuje ve středisku EKIS v Českých Budějovicích. V EkoWATTu působí od roku 1996.

Ing. Mária Šandová (* 1985)

konzultant specialista, oprávnění vypracovávat PENB

Specializuje se na zpracování Průkazů energetické náročnosti budov. Vystudovala obor pozemní stavby na stavební fakultě VUT v Brně. Pro EkoWATT pracuje od roku 2013.

Poradna EKIS

Bc. Klára Charvátová (Burianová) (* 1989)

konzultant specialista

Výpočty a zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, výpočty pro energetické audity a posudky pro dotační programy např. Nová Zelená úsporám, OPŽP, IROP. Absolventka oboru Architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Pro EkoWATT pracuje od roku 2013.

Poradna EKIS

Ing. Petra Horová (* 1993)

konzultant specialista

Výpočty a zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, výpočty pro energetické audity a posudky pro dotační programy např. Nová Zelená úsporám, OPŽP, IROP. Stavební inženýrka, obor Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2018.

Bc. Hana Raitrová (* 1990)

konzultant specialista

Kredity a výpočty pro certifikační systémy LEED, BREEAM. Stavební inženýrka, obor Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2014.

Ing. Jiří Krejčík (* 1993)

konzultant specialista

Výpočty a zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, výpočty pro energetické audity a posudky. Stavební inženýr, architektura a stavitelství a Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2019.

Poradna EKIS

Ing. Iva Fochlerová (Mašková) (* 1990)

konzultant specialista

Kredity a výpočty pro certifikační systémy LEED, BREEAM. Stavební inženýrka, obor Budovy a prostředí, zaměření Konstrukce. Pro EkoWATT pracuje od roku 2018.

Ing. Daniela Menclová (* 1990)

konzultant specialista

Kredity a výpočty pro certifikační systémy LEED, BREEAM. Stavební inženýrka, obor Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2018.

Ing. Martin Bartoš (* 1993)

odborný asistent

Výpočty a simulace pro certifikační systémy LEED, BREEAM, SBTool a DGNB. Stavební inženýr. Pro EkoWATT pracuje od roku 2019.

Stážisté

Bc. Veronika Kadlecová (* 1995)

odborný asistent

Kredity LEED, BREEAM. Student FSv ČVUT, obor Budovy a prostředí. Pro EkoWATT pracuje od roku 2019.

Spolupracující firmy

Ing. arch. Martin Šimůnek (* 1987)

energetický specialista

Specializuje se na energetické audity a posudky, úspory energií v budovách, zpracování Průkazů energetické náročnosti budov. Stavební inženýr, architektura a stavitelství - urbanismus. Pro EkoWATT pracuje od roku 2013.

Ing. Světlana Votavová (* 1975)

energetická auditorka, autorizovaná inženýrka v oboru Technika prostředí staveb, technická zařízení a energetické auditorství, projektová manažerka

Specializuje se na energetické audity, úspory energií v budovách a projekci technického zažízení budov. Vystudovala obor TZB na Stavební fakultě VUT v Brně. Pro EkoWATT pracuje od roku 2006.

Ing. Richard Poul

specialista elektrotechnik

Specializuje se na měření a zpracování údajů pro energetické audity, úspory energií v budovách a projekci technického zažízení budov. Pro EkoWATT pracuje od roku 2006.

Centrum pasivního domu o. s., www.pasivnidomy.cz

LINE archtektura s. r. o., www.line-sro.cz

Chytrý dům s. r. o.,  www.chytry-dum.eu


Externí energetičtí odborníci

Ing. Vladimír Žďára, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.