EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Stavební fyzika: Analýza „2D“ stavebních detailů a konstrukcí

Komu je služba určena?

  • projektanti
  • architektonické ateliéry
  • stavitelé

Položit dotaz

Nový dotaz nám můžete zaslat přes on-line formulář.

Stavební fyzika: Analýza „2D“ stavebních detailů a konstrukcí:

Chcete zabránit únikům tepla a tím vyšším nákladům za energie? Chcete předejít budoucím problémům s mapami vlhkosti či dokonce plísněmi?

Vyberte si ten pravý z následujících produktů:

Spolupráce při vývoji konstrukčních detailů především pro systémová řešení výstavby rodinných domů a dřevostavby
Nabízíme spolupráci při vývoji systémových řešení skladeb obvodových konstrukcí a jejich návazností v konstrukčních detailech. Supervize projektů se v dnešní době uplatní především v oblasti dřevostaveb, kde je správné řešení z hlediska tepelně - vlhkostní problematiky bezpodmínečně nutné pro dlouhodobou správnou funkci budovy. Díky bohatým zkušenostem poskytujeme veškeré odborné posudky v oblasti tepelně-technického chování pasivních domů.

Posouzení kondenzace vodních par a akumulace kondenzátu uvnitř konstrukce
Problematiku transportu vlhkosti v oblasti stavebních konstrukcí a detailů lze rozdělit do dvou částí. První se týká povrchové kondenzace vodních par na straně interiéru. Druhá oblast se zaměřuje na kondenzaci a následnou akumulaci kondenzátu uvnitř konstrukce. Pro správnou funkci konstrukce je pak nutné, aby celoroční bilance kondenzace a vypařování byla tzv. pozitivní, tedy aby se konstrukce přes letní období byla schopná vlhkosti zbavit. Tento problém je často nutné řešit při konstrukcích dřevostaveb s tzv. difúzně otevřeným obvodovým pláštěm (tedy bez použití parotěsných vrstev), případně při použití exteriérových úprav s vyšším difúzním odporem (např. kamenný obklad).


Průběh relativních vlhkostí ve stěně dřevostavby s OSB deskou a tenkovrstvou omítkou

Oblast kondenzace vodní páry u detailu průchodu svislého pásového okna přes dvě podlaží, styk se stropní konstrukcí.
Původní řešení:

Navržené řešení:


Detailní modely výplní otvorů a dalších specifických stavebních konstrukcí
V oblasti výplní otvorů a jiných specifických stavebních konstrukcí je v současnosti rychlý technický vývoj. Nabízíme detailní modely výplní otvorů a speciálních stavebních konstrukcí a posouzení použití nových stavebních materiálů a prvků (např. nové typy distančních rámečků, atd.). Ověření funkce a splnění všech normových požadavků je důležité především pro výrobce nebo dodavatele stavebního prvku. Zde poskytujeme kompletní posouzení součinitele prostupu tepla, lineárního činitele prostupu tepla, ověření splnění teplotního faktoru, atd.


Analýza teplotního pole a průběhu povrchových teplot v okenním rámu.

Posouzení průběhu povrchových teplot
Problematika rozložení povrchových teplot je důležitá z pohledu kondenzace vodních par na povrchu konstrukce především v konstrukčních detailech. Podle typu použité konstrukce, polohy a typu otopných těles a vnitřních podmínek interiérového prostoru jsou na povrchové teploty kladeny různé normové požadavky. Splnění odpovídajících normových teplot a teplotního faktoru vnitřního povrchu poskytuje projektantům oporu při řešení sporů vzniklých z důvodu poruch nebo nesprávné funkce stavebních konstrukcí.


Analýza teplotního pole a průběhu povrchových teplot v detailu okna s roletovým boxem.

Detaily konstrukcí ve styku se zeminou a posouzení lineárního činitele prostupu tepla
V oblasti styku zeminy a stavební konstrukce je nutné sledovat problematiku transportu vlhkosti a tepla se zvláštní důsledností. Toto platí s důrazem hlavně pro konstrukce dřevostaveb. U všech návazností stavebních konstrukcí (tzv. tepelných vazeb) jsou kladeny normové požadavky na tzv. lineární činitel prostupu tepla. Splnění nízkých hodnot lineárního činitele je důležité především pro nízkoenergetické a pasivní domy, kde se s rostoucím tepelně-izolačním standardem obvodového pláště začíná vliv tepelných vazeb uplatňovat mnohem výrazněji než u běžných typů budov.


Analýza teplotního pole a výpočet lineárního činitele prostupu tepla v návaznosti podlahy a vstupních dveří pasivního domu (sokl, svislý řez).


Výpočet souhrnné přirážky k průměrnému součiniteli prostupu tepla obálky budovy a posouzení lineárního činitele prostupu tepla
České technické normalizační informace TNI 730329 a 730330 definující kritéria a hodnoty pro hodnocení nízkoenergetických a pasivních domů požadují mj. dodržení velmi nízkých hodnot Průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (Uem). Dále požadují splnění stanovení hodnot Potřeby tepla na vytápění (EA).
Veškeré styky plošných stavebních konstrukcí (tzv. tepelné vazby) se v souhrnu podílí na zvýšení tepelných ztrát budovy a v některých případech znemožňují deklaraci pasivního standardu (typicky jednopodlažní malé budovy - bungalovy). Standardní přirážkou na souhrnný vliv tepelných vazeb je u úsporných domů hodnota DUtbm = 0,02 W/(m2K). Při hodnotách průměrného součinitele prostupu tepla obálky pasivního domu cca Uem = 0,20 W/(m2K) tvoří vliv souhrnné přirážky cca 10 %. Pro některé typy budov eliminování oněch 10 % a tím dosažení energeticky pasivního standardu znamená výrazné zvýšení tlouštěk izolací stavebních konstrukcí. Proto je výhodné výpočtem deklarovat zpravidla výrazně menší vliv tepelných vazeb (u dřevostaveb běžně až k nulovým hodnotám). Pro uvažování těchto nižších hodnot vlivu tepelných vazeb je podle TNI 730329 a 730330 doložení výpočtem povinné.


Výpočet lineárního činitele prostupu tepla.

Nároží pasivního domu:

Ostění vstupních dveří pasivního domu:

 

Související služby

Poradenství v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby budov

Poradíme vám, jak postupovat a jak zajistit, aby Vás nízkoenergetický či pasivní dům nevyšel příliš draho.

další služby >>