EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Studie proveditelnosti bioplynové stanice

Komu je služba určena?

 • Zájemci o stavbu bioplynové stanice
 • Zájemci o koupi bioplynové stanice
 • Majitelé bioplynových stanic
 • Banky

Položit dotaz

Nový dotaz nám můžete zaslat přes on-line formulář.

Bioplyn

Společnost EkoWATT zpracovává dokumenty potřebné pro správné vyhodnocení podnikatelského záměru výstavby bioplynové stanice, zejména pro technické a ekonomické rozhodování. Tyto dokumenty jsou zásadní pro správné vyhodnocení a přípravu projektu, včetně zajištění financování. Některé z těchto dokumentů jsou požadovány bankou pro přidělení úvěru, nebo nositelem dotace, jako potvrzení dosažení předepsaných technicko - ekonomických parametrů.

EkoWATT zpracovává především energetické audity bioplynových stanic, studie proveditelnosti bioplynových stanic, technicko-ekonomické analýzy a poskytuje poradenské služby v oblasti bioplynových stanic. Zabýváme se také vyhodnocením potenciálu biomasy pro bioplynové stanice v daném regionu, ekologickými aspekty a dalšími podrobnostmi.

Energetický audit

Energetický audit bioplynové stanice slouží pro základní technicko-ekonomické vyhodnocení projektu - jako podklad pro banku při zajištění financování.

Energetický audit bioplynové stanice se zpracovává podle vyhlášky 213/2001 Sb., proto má pevně stanovenou formální strukturu a sjednoceny výpočty. Ekonomické vyhodnocení se podle vyhlášky dělá nestandardně v pevných cenách bez úvěru. Tento výpočet je z pohledu podnikatele prakticky zcela nepoužitelný, je vhodný spíše jako údaj, který umožňuje srovnání výsledků různých auditů od různých firem (zejména pro úředníky).

Proto jsou naše audity doplněny dalšími kapitolami jako je standardní ekonomické vyhodnocení počítané v pohyblivých cenách, (vliv změny výkupní ceny, vliv růstu nákladů, vliv odpisů, změna cen energií, reinvestice).

Kromě toho vyhodnocujeme základní rizika projektu pomocí citlivostní analýzy, (obvykle na propad výroby, změnu investičních nákladů, změnu úvěrového rámce, výpočet minimální výkupní ceny, kterou projekt unese). Výstup z našeho auditu odpovídá spíše studii proveditelnosti.

 • Posuzuje minimálně 2 varianty technického řešení bioplynové stanice dle volby klienta
 • Základní ekonomické vyhodnocení z pohledu vyhlášky 213/2002 z pohledu podnikatelského záměru

Energetický audit bioplynové stanice je doplněn o následující nepovinné výstupy, které jsou obvyklé pro studie proveditelnosti:

 • Citlivostní analýza v závislosti na produkci bioplynu a z něj vyrobeného tepla a elektřiny, případně se započítáním výše dotace, pokud byla přidělena
 • Kompletní grafické výstupy pro vítěznou variantu a různé způsoby financování projektu
 • Detailní ekonomika vítězné varianty

Náš energetický audit bioplynové stanice má proto pro klienta i bankovní ústav vyšší vypovídací hodnotu. Tím se liší od produktů ostatních zpracovatelů na trhu.

Studie proveditelnosti bioplynové stanice (Feasibility Study)

Studie proveditelnosti bioplynové stanice je nejpodrobnějším podkladem pro vyhodnocení investičního záměru. O proti energetickému auditu nemá přesně stanovenou strukturu vyhláškou, nebo zákonem. To je výhoda, protože je možné zaměřit se na důležité podrobnosti jak technické tak ekonomické. Bioplynová stanice je investiční celek s mnoha vstupy a výstupy. Studie proveditelnosti mnohem lépe vyhodnotí technicko – ekonomické  parametry. Standardní součástí je analýza a řízení rizik, citlivostní analýza na klíčové parametry jako například změna množství vyrobené elektrické energie a tepla, kolísání výkupní ceny, nedodržení investičních či provozních nákladů apod. Podrobné ekonomické vyhodnocení se obvykle dělá pro všechny hodnocené varianty.

Možná osnova:

 • Zadání
 • Popis stávajícího stavu
 • Rozbor disponibilní biomasy v řešené lokalitě
 • Rozbor možných technických řešení bioplynové stanice v řešené lokalitě
 • Návrh technického a technologického řešení bioplynové stanice ve variantách
 • Ekonomika provozu jednotlivých variant řešení bioplynové stanice
 • Investiční, provozní náklady, tržby bioplynové stanice
 • Vyhodnocení ekonomické efektivity variant řešení bioplynové stanice
 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) variant řešení bioplynové stanice
 • Vyhodnocení vítězné varianty technického řešení bioplynové stanice
 • Harmonogram prací
 • Environmentální dopady bioplynové stanice na okolí
 • Závěrečné shrnující hodnocení navrženého řešení bioplynové stanice

 

SLOVNÍČEK POJMŮ

Bioplyn
Vzniká při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích, bez přístupu kyslíku. Obsahuje 55–70 % objemových procent metanu. Bioplyn se vyrábí a poté i energeticky využívá (spaluje) v bioplynové stanici.
Biomasa
Hmota organického (rostlinného nebo živočišného) původu, která vzniká díky dopadající sluneční energii. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná nebo tzv. odpadní biomasa (např. zbytky ze zemědělské, lesní či potravinářské výroby).

Související služby

Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

Důkladné vyhodnocení podnikatelského záměru je základem dobré investice.

další služby >>