EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Výzkumné a vzdělávací projekty  ::  The Build Up Skills Initiative Czech Republic  :: 

The Build Up Skills Initiative Czech Republic

Odborné vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a OZE

Cílem projektu bylo navrhnout koncepci odborného vzdělávání pro splnění požadavků Směrnici o energetické náročnosti budov 2010/31/EU z 19.5.2010 (EPBD II), která klade na členské státy EU vysoké požadavky na energetickou náročnost budov. Jde mimo jiné o požadavek, aby všechny novostavby byly od roku 2020 "téměř energeticky nulové".

Hlavním výstupem projektu je Národní plán vzdělávání ve stavebnictví směřující k budovám s téměř nulovou energetickou spotřebou, který definuje základní podmínky, bariéry, systémová opatření a vzdělávání ve stavebnictví takovým způsobem, aby bylo dosaženo cílů projektu a naplnění vize.

Národní plán vzdělávání ve stavebnictví směřující k budovám s téměř nulovou energetickou náročností je podpořen relevantními národními veřejnými institucemi a klíčovými dotčenými stranami: orgány veřejné moci, řemeslnými stavebními a průmyslovými sdruženími, odbornými vzdělávacími institucemi atd.

Součástí plánu je seznam oblastí, na které je třeba se soustředit, návrh forem vzdělávání, návrh forem akreditace a návrh financování. Cílem plánu je dosáhnout potřebných dovedností stavebních profesí v roce 2020.

Dokumenty ke stažení:

Další dokumenty na http://www.build-up.cz/index.php/dokumenty-ke-stazeni

Národní plán vzdělávání ve stavebnictví směřující k budovám s téměř nulovou energetickou spotřebou

Manažerský souhrn

Smysl a struktura Národního plánu

Národní plán vzdělávání ve stavebnictví má zajistit v podmínkách České republiky (v horizontu roku 2020 a dále) realizaci cílů strategické iniciativy EU „BUILD UP Skills“, jejímž smyslem je zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků, kteří budou připraveni a vyškoleni pro provádění změn dokončených staveb s vysokou energetickou náročností na budovy energeticky efektivní, stejně jako pro výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Národní plán vzdělávání reaguje na výsledky analýzy Status Quo a odvíjí se od celkové vize rozvoje stavebnictví v České republice. Na základě ní jsou definovány dlouhodobé priority Národního plánu. Jejich postupné naplňování se bude odehrávat prostřednictvím vybraných Opatření, které v Národním plánu definují dlouhodobé národní politiky, realizované v zájmu zlepšení personálních kapacit ve stavebnictví ČR ve vztahu k požadavkům EPBD II.
Národní plán v předkládané podobě je konsenzuálním výsledkem diskuze širokého zpracovatelského týmu, a v tomto smyslu se snaží slaďovat (často protichůdné) zájmy aktérů různých oborů a zaměření, jejichž participace na následné realizaci záměrů Národního plánu je však klíčová.

Priority a cílové skupiny Národního plánu

Priority Národního plánu jsou odvozeny z celkové dlouhodobé vize rozvoje českého stavebnictví. Právě do těchto priorit bude soustředěno úsilí při realizaci programu BuildUp Skills:

Při naplňování těchto priorit bude pozornost soustředěna na osoby, které se přímo na stavbě každodenně podílejí na její realizaci, konkrétně jde o tyto čtyři cílové skupiny:

 Skupiny profesí
 1. Základní profese "white collars" trvale pracující na stavbě: stavbyvedoucí a stavební dozor, technický dozor stavebníka a autorský dozor, kteří opírají svou činnost o odborné kontrolory.
 2.  stavební řemeslníky: zedníky, izolatéry, štukatéry, obkladače, zámečníky, montéry, tesaře, klempíře, sádrokartonáře apod. 
 3.  pracovníky montáže technologiských a technických zařízení budov (TZB), jsou to instalatéři, topenáři, montážníci OZE, montážníci vzduchotechniky apod.
 4.  elektrikáře (slaboproud, silnoproud, instalace fotovoltaických elektráren), montáž osvětlení, měření a regulace, zabezpečovacích systémů a dalších technologických systémů inteligentního domu

Těžiště aktivit založených na Národním plánu přitom bude spočívat v řešení kvantitativních a kvantitativních disparit mezi současným stavem nabídky kvalifikovaných řemeslných profesí na stavbách a budoucím stavem této nabídky, tak aby zohlednila jak nároky modernizace odvětví stavebnictví obecně, tak nároky vyplývající s aplikace EPBD II speciálně. Jde tedy o cílové skupiny 2 – 4, i v nich však byly v rámci analýzy Status Quo odhaleny diferencované trendy. Za klíčové se proto v Národním plánu považuje věnovat pozornost následujícím profesím (včetně specifikace nároků na ně):

Profese Změna počtu pracovníků Zdůvodnění
Instalatér-topenář mírný nárůst vytápění a instlace nových zdrojů vč. OZE
Kamnář a kominík mírný nárůst očekávané vyšší využití biomasy a tím užití technologicky vyspělých komínů
Tesař systémové inovace zavádění nové technologie, vyšší podíl dřevostaveb
Elektromechanik pro slaboproud mírný nárůst zvýší se podíl práce na regulaci a řídících systémech (měření a regulace - MaR)
Elektromechanik pro silnoproud mírný nárůst nové typy osvětlovacích soustav, zvýšení podílu na změnách dokončených staveb
Montér hydroizolací mírný nárůst budovy s nízkou potřebou tepla budou pracnější, protože vyžadují kvalitní a vzduchotěsné provedení
Revizní technik velký nárůst instalace většího počtu nových zdrojů a nových technologií

Z celkové nepokryté (bilanční) potřeby řemeslných pracovníků ve stavebnictví do roku 2020 ve výši cca 60 tis. osob (včetně dopadů fluktuace v odvětví) připadá na těchto 7 profesí přibližně třetina – a jde přitom o profese, které mají pro energeticky úspornou výstavbu klíčový význam. V souhrnu na uvedenou poptávku po vzdělání reaguje Národní plán zajištěním (do roku 2020) aktivit minimálně v tomto rozsahu:

 

Vedle toho by se mělo Národní plán do roku 2020 realizovat minimálně 3800 prezentací na základních školách a 500 prezentací pro širokou veřejnost.


© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect