EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Slovníček pojmů

Biomasa
Hmota organického (rostlinného nebo živočišného) původu, která vzniká díky dopadající sluneční energii. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná nebo tzv. odpadní biomasa (např. zbytky ze zemědělské, lesní či potravinářské výroby).
Bioplyn
Vzniká při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích, bez přístupu kyslíku. Obsahuje 55–70 % objemových procent metanu. Bioplyn se vyrábí a poté i energeticky využívá (spaluje) v bioplynové stanici.
Blower-door test
Test vzduchotěsnosti budovy. Používá se pro ověření kvality provedení stavby nízkoenergetického nebo pasivního domu, pro které je vzduchotěsnost důležitou podmínkou. Po uzavření všech otvorů (oken, dveří, komínových průduchů apod.) se do otvoru vstupních dveří instaluje ventilátor a zbývající prostor dveří se zakryje fólií. Ventilátor dům "napumpuje" vzduchem a měří se rozdíl tlaků uvnitř a venku.
Certifikace budov

V posledních dvou letech ve světě velkou rychlostí roste poptávka po energetické a environmentální certifikaci budov. Hlavním cílem je možnost porovnat mezi sebou kvalitu budov z environmentálních hledisek - z hlediska spotřeby energie, materiálů, vody a záboru půdy při současném snížení dopadů provozu budov na životní prostředí a lidské zdraví.

více »
Energetické konzultační a informační středisko (EKIS)
Poradenské středisko EKIS poskytuje bezplatné energetické poradenství pro veřejnost. Poskytovány jsou osobní konzultace ve stanovených konzultačních hodinách (pondělí a středa 13-17 hod., po předchozím objednání), on-line konzultace přes poradnu EKIS, případně konzultace po telefonu. Na činnost středisek EKIS, kterých je zhruha 40 a jsou rozmístěna po celé ČR, finančně přispívá Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Energetický audit
Zjišťuje způsob a míru využívání energie v daném objektu (budově, výrobním provozu atp.), identifikuje potenciál úspor energie, navrhuje možná opatření k jejich dosažení a hodnotí ekonomickou návratnost těchto opatření. Povinnost zpracovat energetický audit stanovuje zákon 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu podrobně upravuje vyhláška 213/2001 Sb. a její novela č. 425/2004 Sb. V praxi bývá energetický audit vyžadován také při žádosti o dotaci či úvěr na financování energetického projektu (např. zateplování budovy, instalace obnovitelného zdroje energie apod.).
Energetický štítek obálky budovy
Grafické vyjádření stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrospotřebičů. Energetický štítek obálky budovy definovaný revidovanou normou ČSN 730540-2:2007 klasifikuje budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Energetický štítek obálky budovy nahrazuje dříve užívaný “Energetický štítek budovy“.
Měrná potřeba tepla na vytápění
Potřeba tepla na vytápění vztažená na metr čtverečný vytápěné plochy a rok (kWh/ m2.a). Jedná se o veličinu, která se používá pro kvalifikování úspornosti domu. Je to jeho vlastnost, která vychází z jeho tepelně-izolačních vlastnosti a způsobu větrání a nemá na ní vliv účinnosti zdroje vytápění či rozvodů tepla.
Monitoring a Targeting
Metoda energetického řízení, pomocé které lze účinně dosáhnout významného, rychlého a zároveň dlouhodobého snížení spotřeby energií a s tím spojených nákladů, emisí skleníkových plynů (oxidu uhličitého) a dalšího znečištění.
Nízkoenergetický dům
Dům, jehož roční spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/m2 vytápěné podlahové plochy. Nízkoenergetický dům v ČR definuje norma ČSN 73 0540. Jednotící postup pro hodnocení a klasifikaci budov s nízkou spotřebou tepla lze nalézt v v TNI 73 0329 pro rodinné domy a TNI 73 0330 pro bytové domy.

1 | 2 | »