EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky

Kontrolní měření a vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny

Komu je služba určena?

 • Majitelé FVE
 • Zájemci o koupi FVE
 • Banky

Fotovoltaika na budovách

fotovoltaika.ekowatt.cz.

Víte o FVE, že ...

EkoWATT zpracoval v uplynulých 3 letech více než 400 energetických auditů fotovolataických elektráren nejen v CŘ ale i v SR. U více než 50 projektů FVE jsme zajišťovali technickou due diligence ve fázi výstavby spojenou s financování. Tyto bohaté zkušenosti nyní můžeme uplatnit při kontrolních měřeních stávajících elektráren.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ_

Chcete poptat tuto službu?
Použijte náš Poptávkový formulář

Kontrolní měření výkonu a okamžité účinnosti

Výstupem je stanovení skutečného výkonu FVE a okamžité provozní účinnosti FVE.  Dále upozornění na případné nedostatky projektu a návrh na jejich odstranění. 
Na základě terénního měření dopadající sluneční energie a výkonu dodávaného do sítě se vyhodnotí okamžitá účinnost pro různou intenzitu slunečního záření.  Výsledky umožní ověřit, zda dodaná technologie dosahuje deklarované kvality.
Měření se provádí jeden nebo dva dny, podle klimatických podmínek. Podmínkou je, aby FVE byla připojena k síti (ve zkušebním nebo trvalém provozu). Okamžitý výkon je pak porovnán s instalovaným výkonem (nominální výkon panelů), případně s připojeným výkonem (na svorkách fakturačního měřidla) dle podmínek ČEZ / E.ON.
Provádí se:

 1. Měření intenzity dopadajícího slunečního záření, měření teploty venkovního vzduchu a referenčního panelu (5-ti až 15-ti minutové průměry) po dobu 1 až 2 dnů za podmínky nízké oblačnosti. Měření je prováděno kalibrovaným pyranometrem na referenčním místě FVE.
 2. Měření výkonu FVE (výkon, dodaná energie na svorkách sekundárního okruhu trafostanice, případně na svorkách primárního okruhu, je-li fakturační měřidlo na primární straně transformátoru, dále se provádí sekundární měření proudu a napětí ).
 3. Vyhodnocení měřených dat.


Obrázek 1: Závislost účinnosti na osvitu – příklad.

Stanovení provozní účinnosti / Performance Ratio v daném období

Výstupem je porovnání skutečné  produkce elektřiny a předpokládané produkce (dle dodavatele, dle en. auditu apod.), s ohledem na skutečné klimatické podmínky.   Provede se odhad budoucí produkce elektřiny a případně  vliv na ekonomiku projektu – zejména v případě, že skutečně dosahovaná produkce ne nižší než předpokládaná.
Na základě údajů z monitoringu se pro dané časové období (měsíc, rok) vyhodnotí skutečná účinnost a ztráty  FVE. Výpočet zohledňuje dopadající energii, dobu odpojení od sítě, pokles výkonu panelů po několika letech provozu. Produkce se porovná s údaji o skutečném množství dopadající sluneční energie pro dané období, na základě dat ČHMÚ. Pro porovnání je nezbytné data ČHMÚ nakoupit.  Výsledky umožní ověřit, zda dodaná technologie dosahuje deklarované kvality.
Provádí se:

 1. Vyhodnocení údajů z fakturačního měřidla, případně ze střídačů.
 2. Porovnání produkce elektřiny a skutečného množství dopadajícího slunečního záření. Porovnají se údaje o slunečním záření z měření  ČHMÚ, případně data z monitoringu FVE.
 3. Pro danou technologii se v simulačním programu PVSOL expert  stanoví výpočtové hodnoty
 4. Porovná se skutečně dosahovaná účinnost s předpokladem programu a s předpokladem dodavatele, případně předpokladem auditu.


Obrázek 2: Skutečná a deklarovaná účinnost FVE – příklad.


Stanovení ušlého zisku

Výstupem je stanovení energie, kterou elektrárna nevyrobila v důsledku odstávky (např. při poruše nebo poškození). Stanoví se objem nevyrobené elektřiny, která odpovídá skutečným podmínkám v daném období.
Na základě údajů z monitoringu se pro dané časové období (měsíc, rok) vyhodnotí skutečná účinnost a ztráty FVE. Pro danou účinnost a skutečné klimatické podmínky v daném období se stanoví množství elektřiny, kterou by bylo možno vyrobit, kdyby FVE fungovala.
Méně přesný odhad je možný na základě volně dostupných dat ČHMÚ, pro přesnější stanovení je nezbytné data ČHMÚ nakoupit.

Obrázek 3: Elektřina nedodaná v důsledku odstávky - příklad.

Kontrola skutečného provedení FVE

Výstupem konstatování, zda FVE ve skutečnosti odpovídá projektové dokumentaci, ověření správného zapojení, nominálního výkonu a dalších parametrů. Zhodnotí se vliv zapojení panelů a střídačů na účinnost a ztráty, případně se navrhnou opatření ke zlepšení. Provede se zhodnocení případných odchylek, upozornění na nedostatky skutečného provedení a případný návrh na jejich odstranění.
Provádí se:

 1. Kontrola počtu a typu panelů, střídačů, transformátorů, kabeláže.
 2. Kontrola sklonu a orientace panelů
 3. Soulad zapojení FVE s požadavky stávajících norem a předpisů.
 4. Kontrola ochrany před bleskem.
 5. Fotodokumentace skutečného provedení
 6. Vyhodnocení údajů z fakturačního měřidla, případně ze střídačů.
 7. Porovnání produkce elektřiny a skutečného množství dopadajícího slunečního záření. Porovnají se údaje o slunečním záření z měření  ČHMÚ, případně data z monitoringu FVE.
 8. Pro danou technologii a způsob zapojení se v simulačním programu PVSOL expert  stanoví výpočtové hodnoty
 9. Porovnání skutečně dosahované účinnosti s předpokladem programu a s předpokladem dodavatele.
 10. Návrh případné změny v zapojení a další opatření pro zvýšení výnosu


Obrázek 4: Produkce podle předpokládaného a dle skutečného provedení – příklad.

Termovizní kontrola

Termovizní snímkování odhalí nefunkční panel, případně jiné závady.   
Provádí se kontrola každého jednotlivého panelu pomocí termovize. V případě, že některý panel vykazuje anomálii, bude označen a příslušný snímek vytištěn a okomentován.

Obrázek 5: Ukázka poškozeného panelu – výrazně vyšší teplota části panelu.


Měření v terénu

Máte-li zájem o více informací nebo o objednání služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.

 

Související služby

Energetický audit fotovoltaické elektrárny

Energetický audit je vyžadován při žádosti o úvěr, případně i při žádosti o dotaci na projekt fotovoltaické elektrárny.

další služby >>

© 2008 EkoWATT webhosting, webdesign & content management system TOOLKIT - Econnect