EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energieCentrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
českyenglishdeutschrusky
 ::  Publikace a studie podle kategorie  :: 

Publikace a studie

Publikace podle typu >>   Publikace podle data >>  

Obnovitelné zdroje energie 

Energie z Biomasy

obrázek - Energie z Biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: Computer Press, 2011 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 106 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha je určena široké veřejnosti. Popisuje jednotlivé druhy energetického využití biomasy a soustřeďuje se především na praktické otázky využití biopmasy s cílem úspory energie a nákladů při při vytápění domů, výrobě tepla a elektřiny a při dopravě.

Fotovoltaika v budovách - PDF

obrázek - Fotovoltaika v budovách - PDF

Karel Srdečný

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Knihy / Formát: elektronická - PDF 0,8 MB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny (FVE) rychle roste, ale zkušeností
s jejich provozem v ČR je poměrně málo.

Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

obrázek - Fotovoltaika – elektrická energie ze slunce

Karel Murtinger, Jiří Beranovský, Milan Tomeš

Vydal: CPRESS, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 93 / Cena: 145 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------
Kniha zaměřená na praktické problémy, poskytuje rady a inspirace pro ty, kdo chtějí fotovoltaický systém instalovat.

Tepelná čerpadla

obrázek - Tepelná čerpadla

Karel Srdečný, Jan Truxa

Vydal: EkoWATT, 2009 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 71 / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------

Publikace určená zejména drobným investorům, majitelům rodinných domů i stavebním inženýrům.

Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Karel Srdečný, Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT/Zelený kruh, 2008 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 283 kB / Počet stran: 24 / Stáhnout

Publikace se zabývá technologiemi, které se již dnes dají využít pro decentralizovanou výrobu elektřiny i tepla. Studie byla zpracována jako podkladová analýzy pro publikaci Energie nadosah, která byla vydána Zeleným kruhem v edici APEL.

Energie z biomasy

obrázek - Energie z biomasy

Karel Murtinger, Jiří Beranovský

Vydal: ERA, 2008 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5 / Počet stran: 104 / Cena: 131 Kč / Koupit

--------------------------------------------------------------------------
TATO PUBLIKACE NENÍ MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI.
--------------------------------------------------------------------------

Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně probírá uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Druhé aktualizované vydání.

Využití metod vícekriteriálního rozhodování pro systémové plánování obnovitelných energetických zdrojů

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2002 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,9 MB / Počet stran: 94 / Stáhnout

Systémová analýza problematiky zpracování územní energetické koncepce a návrh metodiky pro plánování OZE. Zpracováno jako disertační práce na Západočeské univerzitě v Plzni.

Kritéria pro systémové plánování obnovitelných zdrojů energie

Jiří Beranovský

Vydal: EkoWATT, 2001 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 1,1 MB / Počet stran: 88 / Stáhnout

Navazující studie na Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE z roku 2000. Zabývá se současným způsobem řešení územních energetických koncepcí, rozebírá řešení jednotlivých úloh při zpracování ÚEK a výběr vhodných kritérií a ukazatelů hodnocení obnovitelných zdrojů energie.

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti obnovitelných zdrojů energie

Jiří Beranovský a kol.

Vydal: EkoWATT, 2000 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 3,7 MB / Počet stran: 132 / Stáhnout

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování a energetických generelů.

Úspory energie 

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

Jirí Beranovský, Karel Srdecný

Vydal: EkoWATT, 2023 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A4 / Počet stran: 30 / Stáhnout

Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

Petr Vogel

Vydal: EkoWATT, 2016 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF A4, 3 304 kB / Počet stran: 40 / Stáhnout

Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti .
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR.

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

obrázek - Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor

Jakub Wiesner, Richard Poul

Vydal: EkoWATT, 2016 / Formát: elektronická - PDF A4, 3 MB / Počet stran: 53 / Stáhnout

Cílem studie bylo zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.
Gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče) se mohou podílet významně na celkové spotřebě energie těchto budov. Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

Karel Srdečný

Vydal: Magistrát hlavního města Prahy, 2015 / Typ: Knihy / Formát: tištěná A5, 13 362 kB / Počet stran: 71 / Stáhnout

Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

František Macholda, Karel Srdečný, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 7041 kB / Počet stran: 80 / Stáhnout

Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objektya to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. Vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

Je úsporný dům opravdu úsporný?

obrázek - Je úsporný dům opravdu úsporný?

Jiří Beranovský, Jan Pokorný

Vydal: EkoWATT, 2014 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 7232 kB / Počet stran: 60 / Stáhnout

Publikace zkoumá na příkladu konkrétního rodinného domu ekonomickou návratnost v závislosti na investičních a provozních nákladech energeticky úsporné výstavby. Výpočty jsou zpracovány pro novostavbu pasivního domu v obci Vinoř. Spotřeba energie a investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební materiály.

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel a kol.

Vydal: EkoWATT, 2011 / Typ: Odborné studie / Formát: tištěná A4 / Počet stran: 136 / Koupit

Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

POROVNÁNÍ KVALITY REALIZOVANÝCH PASIVNÍCH DOMŮ V ČR Z ENVIRONMENTÁLNÍCH HLEDISEK

obrázek - POROVNÁNÍ KVALITY REALIZOVANÝCH PASIVNÍCH DOMŮ V ČR Z ENVIRONMENTÁLNÍCH HLEDISEK

Karel Srdečný, Miroslav Purkert, Jitka Klinkerová

Vydal: EkoWATT, 2011 / Typ: Odborné studie / Formát: elektronická - PDF 2375 kB / Počet stran: 44 / Stáhnout

Publikace se zabývá komplexním zhodnocením environmentálních kvalit šesti typově a konstrukčně odlišných rodinných domů v pasivním standardu. U hodnocených domů se posuzovala primární energetická spotřeba a vliv stavebních materiálů na životní prostředí - primární zabudované energie stavebních materiálů, ekvivalent CO2 a ekvivalent SO2 použitých stavebních materiálů.

Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

obrázek - Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu

Lucie Šancová a kol.

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 2MB / Počet stran: 12 / Stáhnout

Publikace popisuje populárně-odbornou formou zásady jednotlivých opatření, která je možné a potřebné realizovat při rekonstrukci panelového domu, s cílem dosáhnout co nejlepších environmentálních parametrů (úspor energie), co nejvýhodnější ekonomické návratnosti a zároveň získat kvalitní bydlení.

Katalog úsporných opatření pro rekonstrukce panelových domů

kolektiv autorů

Vydal: EkoWATT, 2010 / Typ: Infolisty / Formát: elektronická - PDF 10kB / Počet stran: 20 / Stáhnout

Katalog je určen odborné veřejnosti a jeho cílem je představit podrobně jednotlivá opatření, která jsou realizována při rekonstrukci panelového domu, s cílem najít energeticky, ekonomicky a uživatelsky nejvhodnější řešení. V roce 2010 bylo vydáno prvních 5 listů, které budou postupně rozšiřovány a doplňovány. Katalogové listy jsou k dispozici v tištěné podobě nebo v elektronické podobě ke stažení zde.

Solární energie pro váš dům

obrázek - Solární energie pro váš dům

Karel Murtinger, Jan Truxa

Vydal: CPRESS, 2010 / Typ: Knihy / Formát: tištěná 0 / Počet stran: 107 / Cena: 199 Kč / Koupit

Kniha se zabývá praktickými aspekty využití solární energie.

1 | 2 | 3 | »

© 2011 EkoWATT přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí

Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect